مدارهای الکتریکی

مدار اکتریکی چیست؟

مدار الکتریکی، از به هم پیوستن قطعات الکتریکی غیرفعال (مقاومت، خازن، القاگر، لامپ، دیود و …) یا قطعات فعال (ترانزیستور و …)، یا ترکیبی از آن دو پدید می‌آید، چنان‌که دست کم یک مسیر بسته را ایجاد کنند تا جریان الکتریکی بتواند در این مسیر بسته جاری شود. اگر قطعات تشکیل دهنده مدار، الکتریکی باشند، مدار الکتریکی نامیده می‌شود، و اگر برخی از قطعات، الکتریکی و برخی الکترونیکی باشند، مدار الکترونیکی است.

هر مدار الکتریکی از مؤلفه‌های زیر تشکیل شده‌است:

    یک منبع تغذیه‌ی الکتریکی مانند باتری یا مولد

    سیم‌ها یا نوارهای ارتباط دهندهٔ مدار، که از یک مادهٔ خوب رسانای الکتریسیته مانند مس ساخته می‌شوند

    قطعات مداری همچون خازن، مقاومت، القاگر، دیود، ترانزیستور و …